OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti TECHNOTRADE spol. s r. o., se sídlem Hálkova 801/33, Hodolany, Olomouc, IČ: 14615355 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka C 446

1. Předmět úpravy
1.1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy mezi společností TECHNOTRADE spol. s r.o. v postavení prodávajícího a právnickými i fyzickými osobami, které jsou podnikateli, v postavení kupujícího, přičemž tyto právní vztahy vznikají prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://eshop.technotrade.cz/ (dále jen jako „internetový obchod“).
1.2. Kupující prohlašuje, že smlouvu prostřednictvím internetového obchodu uzavírá jako podnikatel a odborník v oboru činností, do kterého spadá zboží, jež je na základě této smlouvy nakupováno. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.3. Tyto obchodní podmínky upravují zejména způsob uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu, jakož i způsob plnění a úhrady kupní ceny a postup kupujícího při převzetí zboží.
1.4. Kupující učiněním objednávky v internetovém obchodě stvrzuje, že je osobou podnikající a kupní smlouvu s prodávajícím uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti.

2. Registrace kupujícího
2.1. V rámci registrace kupujícího do elektronického systému si kupující určí přihlašovací jméno a heslo. Tyto údaje kupujícího je povinen kupující uchovat v tajnosti, nese odpovědnost za jakékoli zneužití hesla neoprávněnou osobou. 

3. Způsob uzavírání kupních smluv
3.1.      a) Způsob uzavírání kupních smluv registrovaného kupujícího s využitím internetového obchodu - Kupující prostřednictvím svého zákaznického účtu vyplní objednávku, kterou skrze internetový obchod odešle prodávajícímu. Odesláním objednávky je pro kupujícího závazný obsah objednávky, vč. ceny zboží uvedené v internetovém obchodě.
             b) Způsob uzavírání kupních smluv s využitím internetového obchodu bez registrace kupujícího - Kupující prostřednictvím  internetového obchodu odešle objednávku prodávajícímu. Odesláním objednávky je pro kupujícího závazný obsah objednávky, vč. ceny zboží uvedené v internetovém obchodě.
3.2. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
3.3. Bezprostředně po dokončení objednávky ze strany kupujícího, je v internetovém obchodě vygenerováno potvrzení o obdržení objednávky. Následně je na emailovou adresu kupujícího zasláno ze strany prodávajícího potvrzení o obdržení objednávky, tímto okamžikem je mezi smluvními stranami uzavřena kupní smlouva. 

4. Způsob a místo plnění
4.1. Místem plnění prodávajícího je adresa provozovny prodávajícího: Nasobůrky 173, 783 21 Litovel-Nasobůrky.
4.2. Zboží objednané kupujícím dodá prodávající kupujícímu v souladu s těmito obchodními podmínkami buďto v místě plnění uvedeném pod bodem 1, nebo prostřednictvím dopravce, jehož výběr učiní kupující při vyplňování objednávky.
4.3. Prodávající zboží expeduje v následujících termínech:
            a) zboží přebírané v provozovně prodávajícího (Litovel-Nasobůrky) ve lhůtě do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. O připravenosti zboží uvědomí prodávající kupujícího e-mailovou zprávou,
            b) zboží odesílané prostřednictvím dopravce na dobírku ve lhůtě do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy,
            c) zboží odesílané prostřednictvím dopravce s předchozí platbou zboží skrze bankovní převod ve lhůtě do 2 pracovních dnů ode dne připsání kupní ceny na účet prodávajícího.
4.4. Prodávající je oprávněn odmítnout zboží kupujícímu dodat v případě, že je kupující v prodlení s úhradou dříve dodaného zboží.
4.5. Prodávající je oprávněn odmítnout zboží kupujícímu dodat v případě, že kupující bezdůvodně nepřevzal dříve objednané zboží.
4.6. V případě, že kupující v rámci objednávky zvolí odeslání zboží prostřednictvím dopravce, splní prodávající svoji povinnost dodat zboží předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Prodávající umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud tato práva nemá kupující na základě přepravní smlouvy.
4.7. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen odeslat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
4.8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
4.9. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím v místě provozovny prodávajícího. Pokud je prodávající povinen podle smlouvy odeslat zboží prostřednictvím dopravce, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním prvnímu dopravci.

5. Kontrola zásilky
5.1. Při převzetí zásilky je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a ochranných lepících pásek.
5.2. V případě, že je obal zásilky poškozen, je nutné tuto informaci uvézt do přepravního listu – pokud tak nebude učiněno, nenese prodávající odpovědnost za případné ztráty či poškození. Pokud tak kupující učiní a poškození zaznamená, musí neprodleně zkontrolovat obsah zásilky a informovat prodávajícího, a to do jednoho pracovního dne.
5.3. U nepoškozeného a přebraného zboží je kupující povinen zkontrolovat obsah zboží dle dodacího listu a případné nesrovnalosti nahlásit do tří pracovních dnů od převzetí. Pokud kupující nekontaktuje prodávajícího do této lhůty, rozumí se, že obsah zásilky byl převzat bez výhrad, kompletní a bez poškození. 

6. Kupní cena a její splatnost
6.1. Spolu s cenou za zboží kupující uhradí také DPH v příslušné výši a případnou cenu dopravy (dále společně jen jako „kupní cena“).
6.2. Kupující je povinen uhradit řádně a včas kupní cenu zboží jedním z následujících způsobů:
            a) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č: 2110086975/2700, vedený u UniCredit Bank,
            b) on-line platební kartou prostřednictvím platební brány GP webpay,
            c) dobírkou platební kartou při doručení zboží dopravcem,
            d) v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru zboží v provozovně prodávajícího Litovel-Nasobůrky.
6.3. Kupní cena je splatná:
            a) při platbě bankovním převodem předem ve lhůtě do dvou dnů od uzavření kupní smlouvy,
            b) při on-line platbě platební kartou bezprostředně po objednání zboží, 
            c) u zboží převzatého osobně v provozovně prodávajícího hotově či kartou při převzetí zboží,
            d) u zboží na dobírku zaplatí kupující kupní cenu platební kartou dopravci při převzetí zboží.
6.4. Daňový doklad zašle prodávající kupujícímu e-mailovou zprávou.
6.5. Pro případ, že prodávající a kupující budou mít vůči sobě vzájemné splnitelné pohledávky, sjednávají, že jsou oprávněny tyto proti sobě započíst pouze dohodou.
6.6. V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou kupní ceny o déle než 7 dnů, je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit, což učiní zasláním storna objednávky prostřednictvím emailové zprávy.
6.7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7. Odpovědnost za vady zboží
7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady s výjimkou vad, na něž byl kupující před koupí zboží upozorněn.
7.2. Prodávající odpovídá za vady, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době.
7.3. Kupující je povinen si zboží prohlédnout ihned po jeho převzetí a zjevné vady nahlásit prodávajícímu (resp. dopravci).
7.4. Stane-li se vada zjevnou až po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, je kupující povinen takovéto vady písemně oznámit prodávajícímu a uplatnit své nároky z vad, bez zbytečného odkladu poté, co takovouto vadu zjistil, či při vynaložení odborné péče zjistit mohl (nejpozději však do pěti pracovních dnů).
7.5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
            a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
            b) na odstranění vady opravou věci,
            c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
            d) odstoupit od smlouvy.
7.6. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
7.7. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle odstavce 8 tohoto článku.
7.8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
7.9. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
7.10. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
7.11. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
7.12. Kupující nemá práva z vadného plnění vůči prodávajícímu, pokud je neuplatní včas. Bez ohledu na předcházející větu, nemá kupující práva z vadného plnění, neuplatnil-li je do šesti měsíců od převzetí zboží.
7.13. Prodávající sdělí své stanovisko k uplatněným vadám zboží kupujícímu nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení oznámení o vadách.
7.14. Kupující nemá práva z vad zboží, pokud tuto vadu způsobil nesprávnou manipulací či neodbornou montáží.

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Vylučuje se použití § 1799 a §1800 občanského zákoníku.
8.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy.
8.3. Práva a povinnosti účastníků, pokud nejsou stanoveny touto smlouvou, se řídí právním řádem České republiky, a to i tehdy pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek.
8.4. Všechny spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České republice, a to u obecného soudu v místě sídla prodávajícího.
8.5. Kupující na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst. 2 občanského zákoníku.