Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti TECHNOTRADE spol. s r.o., se sídlem Hálkova 801/33, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 14615355, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 446 (dále jen jako „Společnost“),

internetové stránky Společnosti: https://www.technotrade.cz/, https://eshop.technotrade.cz/

1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) Společnosti se vztahují na všechny smlouvy, které při své činnosti Společnost uzavírá v pozici dodavatele (prodávajícího) Zboží/výrobků (případně souvisejících služeb) jiným podnikatelům, a to zejména prostřednictvím svých internetových stránek (e-shopu na adrese https://eshop.technotrade.cz/) a dalších prostředků komunikace na dálku (zejm. e-mail, fax, telefon či jiné komunikační platformy).
1.2 Smlouvy definované v čl. 1.1 těchto VOP jsou dále označovány jako „Smlouvy“, každá jednotlivá taková smlouva pak jako „Smlouva“.
1.3 Osoby (subjekty), se kterými Společnost Smlouvy uzavírá, jsou dále označování jako „Zákazníci“, jednotlivě jako „Zákazník“.
1.4 Zákazníci jsou vždy podnikatelé, což akceptací těchto VOP prohlašují a potvrzují. Jsou tedy:
 • osoby zapsané v obchodním rejstříku
 nebo
 • osoby vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a to se zřetelem k této činnosti.
1.5 Zákazník a Společnost jsou dále společně označováni jako „Smluvní strany“.
1.6 Zboží, výrobky (případně související služby), které Společnost Zákazníkovi dodává (poskytuje) jsou dále označovány společnou zkratkou „Zboží“.
1.7 Internetové stránky společnosti (e-shop na adrese) https://eshop.technotrade.cz/ jsou dále označovány jako „E-shop“.
1.8 Tyto VOP se vztahují na Smlouvy a veškeré vztahy ze Smluv vyplývající a s nimi související.
1.9 Kde tyto VOP požadují písemnou formu jednání, je tato forma zachována a dodržena taktéž výměnou elektronických zpráv (např. e-mailů) bez zaručeného elektronického podpisu, není-li dále uvedeno jinak. To neplatí v případech, kdy je písemná forma vyžadována právními předpisy.
1.10 Ujednání obsažená v Objednávce (jak je definována níže) mají přednost v případě rozporu s těmito VOP. Jinak se od těchto VOP se lze odchýlit pouze výslovnou písemnou dohodou Společnosti a Zákazníka. Od těchto VOP se nelze odchýlit např. potvrzením jiných obchodních podmínek.
1.11 Smlouvy mají povahu a režim kupní smlouvy dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „NOZ“). Tuto skutečnost bere Zákazník plně na vědomí. Pokud by v jednotlivém případě měla Smlouva vzhledem ke všem okolnostem charakter jiného smluvního typu i v takovém případě se použijí tyto VOP, a to v plném rozsahu – případná ustanovení zohledňující povahu Smlouvy jako smlouvy kupní, která logicky nelze použít pro konkrétní smluvní typ Smlouvy, se užijí takovým způsobem, aby byl co možná v maximální míře zachován jejich význam a účel.
1.12 Obchodní (všeobecné, jiné atd.) podmínky Zákazníka (nebo jiné obdobné dokumenty a podmínky Zákazníka nebo třetích osob) nejsou součástí Smlouvy. Při uzavírání Smlouvy není Zákazník oprávněn vyloučit platnost těchto VOP, nebo jejich částí.

2. Uzavírání Smluv – kontraktační proces

2.1 Smluvní strany nejsou nijak omezeny v jednání o uzavření Smlouvy. Toto jednání může probíhat osobně, písemně, prostřednictvím elektronické komunikace či jakýmkoliv jiným vhodným způsobem. Primárně se však využívá E-shop. Zde Společnost uvádí především druh/typ Zboží, které nabízí, cenu Zboží a případně dopravy, dostupnost, případně další související informace.
2.2 Společnost si vyhrazuje a Zákazník bere na vědomí, že informace uvedené na E-shopu nemusí být vždy aktuální, může docházet k odchylkám, chybám v psaní a počtech apod. Smluvní strany vylučují aplikaci § 1732 odst. 2 NOZ – inzerce a obsah E-shopu nejsou (bez dalšího) Objednávkou k uzavření smlouvy a použije se kontraktační proces dle těchto VOP.
2.3 Zákazník vyjádří svůj zájem o koupi Zboží, tj. o uzavření Smlouvy, tak, že zašle Společnosti objednávku (dále jen jako „Objednávka“). Objednávka je závaznou nabídkou k uzavření smlouvy, Zákazník je jí vázán. Objednávka zahrnuje zejména informace vyplněné Zákazníkem a dále informace o Zboží, jeho ceně, dodání, dostupnosti atd., které jsou uvedeny v okamžiku odeslání objednávky na E-shopu. K vytvoření Objednávky Zákazník primárně užívá E-shop – a to zejména prostřednictvím vložení Zboží do košíku, výběru způsobu dopravy, platby, závěrečného potvrzení atd.
2.4 Odesláním Objednávky prostřednictvím E-shopu Zákazník vyjadřuje souhlas s informacemi uvedenými na E-shopu (zejm. co do ceny, dostupnosti a dodání atd.), těmito VOP a bere na vědomí, že v okamžiku, kdy Společnost akceptuje jeho Objednávku, je uzavřena Smlouva.
2.5 Společnost zašle Zákazníkovi e-mailem (automatické) potvrzení o doručení jeho Objednávky učiněné přes E-shop. Toto potvrzení není akceptací Objednávky a nezpůsobuje uzavření smlouvy. Jde pouze o potvrzení, že Objednávka byla Společnosti doručena.
2.6 Následně Společnost provede kontrolu Objednávky. Po provedení kontroly Společnost písemně:
 a) akceptuje Objednávku Zákazníka, čímž dochází k uzavření Smlouvy
 nebo
 b) navrhne doplnění, úpravy, či jiné změny Objednávky – zejména s ohledem na faktickou dostupnost Zboží, specifika dopravy, případné daně či cla, nutnost úpravy platebních podmínek atd.
 nebo
 c) Objednávku Zákazníka odmítne – zejména s ohledem na nemožnost plnění, nedostupnost Zboží apod.
2.7 V případě postupu dle bodu 2.6 b) těchto VOP Smluvní strany jednají o úpravě Objednávky (tj. obsahu Smlouvy) za účelem dohody zejména o specifikaci a množství Zboží, ceně, splatnosti, termínu a způsobu dodání atd. Pokud dojde k dohodě a Zákazník bude souhlasit s upravenými podmínkami, je následně smlouva uzavřena (až) v okamžiku kdy Společnost písemně akceptuje sjednané podmínky – tj. akceptuje takto upravenou Objednávku. Obsah Objednávky pak platí v dohodnutém/upraveném znění.
2.8 Postup dle bodu 2.7 těchto VOP se použije taktéž na jednání a uzavírání Smlouvy bez využití E-shopu. Mimo E-shop sjednané podmínky Smlouvy se pro účely těchto VOP považují za Objednávku.
2.9 Ze Smlouvy vyplývá pro Společnost zejména povinnost odevzdat/dodat Zákazníkovi Zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke Zboží. Pro Zákazníka ze Smlouvy vyplývá zejména povinnost zaplatit Společnosti sjednanou kupní cenu.
2.10 Obsah Smlouvy se řídí primárně Objednávkou a těmito VOP – společně tvoří úplnou a celistvou Smlouvu, která představuje souhrn práv a povinností Smluvních stran ve vztahu k dodání Zboží dle podmínek Smlouvy. V případě, že vznikne nesoulad nebo rozpor mezi Objednávkou a těmito VOP, mají dokumenty (právní) přednost v následujícím pořadí (kdy dříve uvedené mají přednost před uvedenými později):
 • Objednávka,
 • tyto VOP,
 • ustanovení právních předpisů, která mají dispozitivní povahu.
2.11 Uzavřená Smlouva je závazná pro obě Smluvní strany. Smlouvu lze měnit (co do jejího obsahu) nebo ji zrušit pouze písemnou dohodou smluvních stran.
2.12 V případě, že je mezi Smluvními stranami uzavřena smlouva ve formě kompletního písemného dokumentu (zejm. v listinné podobě), takto uzavřená smlouva se považuje pro účely těchto VOP za akceptovanou Objednávku a tyto VOP se pro ni použijí taktéž, není-li to v uvedené listině (smlouvě) výslovně vyloučeno.

3. Dodání Zboží

3.1 V případě „osobního“ odběru (předání a převzetí) Zboží v určitém místě, splní Společnost povinnost odevzdat Zboží Zákazníkovi, umožní-li mu Zboží převzít v tomto místě. O připravenosti Zboží k odevzdání Společnost Zákazníka vyrozumí.
3.2 V případě odeslání Zboží Zákazníkovi prostřednictvím dopravce, splní Společnost povinnost odevzdat Zboží Zákazníkovi předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Zákazníka.
3.3 Pokud není místo dodání (předání a převzetí Zboží) v Objednávce stanoveno, platí, že Společnost předá Zboží v místě provozovny Společnosti: Nasobůrky 173, 783 21 Litovel-Nasobůrky.
3.4 Společnost je povinna plnit ve sjednaném čase. Není-li v Objednávce stanoveno nebo na E-shopu uvedeno jinak, platí, že Společnost expeduje Zboží do 5 (pět) pracovních dnů ode dne připsání kupní ceny na účet Společnosti a v případě platby na dobírku nebo v hotovosti při převzetí do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy.
3.5 Společnost neodpovídá za opožděné, nebo neuskutečněné plnění v důsledku zavinění jejích dodavatelů nebo přepravců. Sjednaná lhůta plnění se prodlužuje o dobu prodlení Zákazníka, pokud v důsledku takového prodlení nemůže Společnost plnit řádně a včas.
3.6 Zákazník je povinen Zboží převzít:
 • v případě „osobního“ odběru nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení Společnosti o připravenosti Zboží k odevzdání,
 • v případě odeslání Zboží prostřednictvím dopravce v okamžik doručení tímto dopravcem.
3.7 V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Zboží odesílat/doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným odesíláním/doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem odevzdání.
3.8 Prodlením Zákazníka s převzetím Zboží delším než 14 (čtrnáct) dní vzniká Společnosti právo odstoupit od smlouvy.
3.9 Zákazník se zavazuje akceptovat předčasné plnění (tzn. dřívější dodávku) i plnění po částech (tzn. je povinen převzít i část Zboží).
3.10 Nebezpečí škody na věci (na Zboží) přechází ze Společnosti na Zákazníka okamžikem:
 • převzetí Zboží v případě „osobního“ odběru v provozovně Společnosti,
 • předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Zákazníka v případě odeslání Zboží Zákazníkovi prostřednictvím dopravce.
3.11 Dostane-li se Zákazník do prodlení s převzetím Zboží, přechází na Zákazníka nebezpečí škody na věci (na Zboží) bez dalšího okamžikem nastalého prodlení Zákazníka.
3.12 Společnost má právo požadovat písemné potvrzení převzetí Zboží Zákazníkem (zejména podpis dodacího listu nebo obdobného dokumentu).
3.13 Zákazník je povinen při převzetí podrobit zásilku a Zboží kontrole a odborné prohlídce, a to:
 • při převzetí zásilky zkontrolovat její neporušenost (obal, ochranné prvky) a případná poškození či nesrovnalosti sdělit ihned při převzetí (dopravci nebo Společnosti),
 • nejpozději do 24 (dvacet čtyři) hodin od převzetí zkontrolovat množství a druh/typ Zboží a případné vady/nesrovnalosti sdělit/vytknout v této lhůtě Společnosti,
 • nejpozději do 3 (tří) pracovních dní od převzetí zkontrolovat jakost Zboží ve smyslu existence případných zjevných vad a takové vady sdělit/vytknout v této lhůtě Společnosti.
3.14 Zákazník nabývá vlastnické právo ke Zboží nejdříve okamžikem, kdy na něj přechází nebezpečí škod na Zboží, je-li v tomto okamžiku zároveň již plně uhrazena kupní cena Zboží. Je-li kupní cena zboží uhrazena později, nabývá Zákazník vlastnické právo ke Zboží okamžikem úplného zaplacení sjednané ceny Zboží ve prospěch Společnosti. Společnost si tak vyhrazuje vlastnické právo minimálně do úplného zaplacení kupní ceny Zboží.

4. Kupní cena, platební podmínky

4.1 Zákazník je povinen za Zboží zaplatit Společnosti sjednanou cenu – tj. kupní cenu.
4.2 Kupní cena je zpravidla uvedena v aktuální výši na E-shopu. To nevylučuje možné stanovení/úpravu ceny individuálně v rámci úpravy Objednávky (ad výše). Závazná a pro danou Smlouvu platná kupní cena je součástí Objednávky.
4.3 Není-li v Objednávce nebo na E-shopu uvedeno jinak, je kupní cena stanovena bez DPH. Ke kupní ceně pak bude připočtena DPH v zákonné výši (sazbě), kdy Zákazník je povinen uhradit celou výslednou částku (včetně DPH). To se netýká plnění, která by nebyla zdanitelným plněním dle příslušných právních předpisů.
4.4 Případné související náklady či složky kupní ceny, které je Zákazník povinen uhradit, jsou uvedeny v Objednávce (příp. na E-shopu). Není-li v Objednávce stanoveno jinak, je:
 • příslušné expediční balení zahrnuto v ceně Zboží,
 • cena dopravy není zahrnuta v ceně Zboží.
4.5 Zákazník je povinen zaplatit kupní cenu Zboží způsobem zvoleným na E-shopu, resp. uvedeným v Objednávce.
4.6 Není-li v Objednávce (resp. na E-shopu) uvedeno jinak, je kupní cena splatná takto:
 • v případě „osobního“ odběru na provozovně Společnosti v hotovosti nebo platební kartou – při převzetí Zboží,
 • při on-line platbě platební kartou – bezprostředně po objednání zboží,
 • při platbě bankovním převodem – nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od uzavření Smlouvy,
 • v případě platby „na dobírku“ – při převzetí Zboží prostřednictvím dopravce (tato možnost platí pouze pro dodávky do České republiky).
4.7 Pro registrované Zákazníky/uživatele E-shopu (tj. s vytvořeným zákaznickým účtem) a po povolení tohoto způsobu platby může být zvolena taktéž tzv. platba „na fakturu“, kdy kupní cena bude splatná na základě daňového dokladu – faktury – se splatností zpravidla 14 (čtrnáct) dní, která bude Zákazníkovi odeslána na jím uvedený e-mail po expedici Zboží.
4.8 Cena Zboží je zaplacena okamžikem připsání příslušné peněžní částky na účet Společnosti.
4.9 Společnost se zavazuje předat/zaslat Zákazníkovi daňový doklad obsahující všechny zákonné náležitosti. Zákazník souhlasí s tím, že mu daňový doklad – faktura může být zaslána/předána elektronicky nebo v listinné podobě, a to dle volby Společnosti.
4.10 V případě prodlení Zákazníka se zaplacením jakékoliv peněžité částky (zejm. kupní ceny nebo zálohy) je Společnost oprávněna pozastavit jakékoliv plnění vůči Zákazníkovi, a to i plnění sjednaná na základě jakýchkoliv jiných smluv nebo plnění vyplývající z jiných právních důvodů, a to, aniž by z toho vznikaly Zákazníkovi jakékoliv práva a nároky (např. nároky z prodlení, z důvodu náhrady škody apod.).

5. Záruka, reklamace, odpovědnost za vady a za škodu

5.1 Společnost zaručuje, že Zboží odpovídá Smlouvě. Neodpovídá-li Zboží Smlouvě, má vadu. Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá pouze vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Zákazníka, byť se projeví až později.
5.2 Společnost neposkytuje záruku (záruční dobu) ve smyslu § 2113 a násl. NOZ. Tím není dotčena odpovědnost Společnosti dle bodu 5.1 těchto VOP.
5.3 Společnost odpovídá pouze za vady Zboží, které jsou zákazníkem řádně vytknuty v souladu s těmito VOP a příslušnými právními předpisy (zejm. NOZ). Společnost neodpovídá za vady Zboží, bylo-li zboží upraveno či změněno, ani za vady způsobené nesprávnou manipulací, montáží, neodbornou instalací, nesprávným použitím či jiným nesprávným či nevhodným nakládáním se zbožím.
5.4 Zákazník je povinen a zároveň oprávněn vytknout Společnosti vady Zboží, zásilky či související skutečnosti a nesrovnalosti:
 • uvedené v bodě 3.13 těchto VOP nejpozději v tam (bodě 3.13 VOP) stanovených lhůtách,
 • vady skryté nejpozději do 10 (deseti) pracovních dní ode dne, kdy je Zákazník měl a mohl objevit (nebo kdy je skutečně objevil, podle toho, který okamžik nastane dříve), nejpozději však do 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí Zboží.
5.5 Nebudou-li vady či nesrovnalosti ad bod 3.13, resp. 5.4 těchto VOP sděleny/vytknuty v tam sjednaných lhůtách, není Zákazník oprávněn domáhat se (později) z tohoto důvodu jakýchkoliv nároků či práv. Z pozdě uplatněných vad/nesrovnalostí tak Zákazníkovi nenáleží žádná práva či nároky, zejména (avšak nikoliv pouze) práva/nároky z vad, z prodlení, na náhradu škody atd. Za tyto vady (vadné plnění) a související nároky či práva, které nebyly vytknuty (reklamovány) ve výše uvedených lhůtách, proto Společnost neodpovídá a nedodržení těchto lhůt k vytknutí vad (vadného plnění) má za následek zánik nároků z vad (vadného plnění) i případných souvisejících nároků a práv Zákazníka vůči Společnosti.
5.6 Vady (vadné plnění) musí být ze strany Zákazníka vytknuty písemně, přičemž součástí vytknutí musí být alespoň:
 • identifikace Smlouvy a dodávky Zboží,
 • identifikace a množství konkrétního vadného Zboží,
 • popis vady (zejm. v čem spočívá a jak se projevuje).
5.7 Vada (vadné plnění) se považuje za vytknutou až okamžikem doručení písemného vytknutí obsahujícího všechny povinné minimální náležitosti, jak jsou uvedeny v bodě 5.6 VOP. Do té doby není Společnost povinna činit jakékoliv kroky a Zákazníkovi nevznikají žádná práva z vad (vadného plnění) nebo práva související (např. náhrada škody apod.).
5.8 Zákazník je povinen se zdržet nevhodného nakládaní a manipulace se Zbožím, jehož vadu Společnosti vytknul nebo vytknout hodlá, a to zejména takového nakládání, které by mohlo ztížit nebo znemožnit objektivní přezkoumání oprávněnosti vytknutých vad a uplatňovaných nároků Zákazníka.
5.9 Zákazník je povinen Zboží, jehož vady Společnosti vytknul, předložit v sídle nebo provozovně Společnosti k přezkoumání vytknutých vad, resp. vyřízení reklamace.
5.10 Zhotovitel je povinen vyřídit reklamaci (vytknutí vad) Zákazníka v přiměřené lhůtě, zpravidla do 30 (třiceti) dnů ode dne řádného vytknutí vad.
5.11 Pokud je vytknutí vad (reklamace) uznána Společností jako oprávněná, může Zákazník požadovat výhradě následující:
 • primárně odstranění reklamované vady během následné přiměřené lhůty,
 • pouze pokud to není možné nebo to Společnost odmítne, může Zákazník požadovat odstranění vady dodáním nového Zboží bez vad,
 • pouze pokud ani to není možné nebo to Společnost odmítne, může Zákazník odstoupit od Smlouvy, a to (pouze) ohledně vadného Zboží (kusů) nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny Zboží.
5.12 To, co by Zákazníkovi náleželo (nebo náleží) z nároků z vad Zboží nelze požadovat z titulu náhrady škody. Neodpovídá-li Společnost za Vadu, resp. nenáleží-li s ohledem na ujednání Smlouvy Zákazníkovi práva z vady Zboží – nenáleží mu ani nárok na náhradu újmy (zejm. škody) způsobené takovou vadou; takového nároku se Zákazník výslovně vzdává.
5.13 Zákazník se dále vzdává nároku na náhradu újmy (zejm. škody), resp. smluvně se omezuje rozsah odpovědnosti Společnosti za újmu (škodu), která by Zákazníkovi vznikla nebo mohla vzniknout ze Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou. Případná povinnost Společnosti k náhradě újmy (škody) je takto omezena do maximální výše, kterou představuje sjednaná cena Zboží dle Smlouvy.
5.14 Omezení újmy (škody) ad výše dle bodu 5.13 a 5.14 těchto VOP se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

6. Další práva, povinnosti a ujednání

6.1 Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Společnosti jednostranně započíst jakoukoliv svoji pohledávku proti pohledávce Společnosti vyplývající nebo související se Smlouvou.
6.2 Zákazník není oprávněn zadržovat jakoukoli platbu, ke které je Společnosti povinen, ani částečnou, z důvodu protinároků vyplývajících z vad Zboží či z jakýchkoliv jiných důvodů.
6.3 Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Společnosti postoupit svá práva nebo povinnosti vůči Společnosti vyplývající nebo související se Smlouvou (či Smlouvu jako celek). Tato povinnost Zákazníka trvá i po ukončení Smlouvy. Tím není dotčeno případné právo Smluvních stran využít k přepravě Zboží třetích osob (dopravců).
6.4 Smluvní strany si potvrzují, že vstupují do smluvního vztahu – uzavírají Smlouvu – v rovném postavení, žádná ze Smluvních stran nemá postavení slabší strany.
6.5 Zákazník na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 NOZ přebírá nebezpečí změny okolností.
6.6 Zcela se vylučuje ustanovení o neúměrném zkrácení (dle § 1793 NOZ). Smluvní strany se vzdávají práv z neúměrného zkrácení (dle § 1793 NOZ).
6.7 Aplikace § 1799 a § 1800 NOZ se zcela vylučuje (postupem a ve smyslu § 1801 NOZ).
6.8 Aplikace § 1980 NOZ se vylučuje. Aplikovat jej lze pouze v případě, že Zákazník Společnosti písemně (výslovně) před uzavřením Smlouvy sdělí, že nemá na opožděném plnění zájem a Společnost tuto skutečnost písemně (výslovně) před uzavřením Smlouvy akceptuje.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1 Od Smlouvy lze odstoupit pouze ze zákonných důvodů a důvodů sjednaných v Objednávce nebo těchto VOP, to vše, pokud to není v Objednávce nebo těchto VOP vyloučeno.
7.2 Společnost je oprávněna od Smlouvy odstoupit (také) v případě, že:
 • Zákazník je v prodlení o více než 14 (čtrnáct) dní s jakoukoli platbou vyplývající ze Smlouvy;
 • Zákazník neposkytne společnosti potřebnou součinnost při plnění Smlouvy, a to ani do 14 (čtrnácti) dní ode dne výzvy Společnosti;
 • ohledně Zákazníka bude zahájeno insolvenční nebo exekuční řízení.
7.3 Zákazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit (také) v případě, že:
 • Společnost je v prodlení o více než 30 (třicet) dní s odevzdáním Zboží, a to ohledně této nedodané části Zboží.
7.4 Zánikem Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.
7.5 Společnost je oprávněna zčásti nebo zcela odstoupit od Smlouvy v případě neočekávaného výpadků ve výrobním procesu, výpadků na straně subdodavatelů, přepravců, skladových zásob nebo při vzniku zákonných či sjednaných (např. v těchto VOP) okolností vylučujících odpovědnost Společnosti.

8. Vyšší moc

8.1 Odpovědnosti za porušení (nesplnění) povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo se Smlouvou souvisejících, zejm. odpovědnosti za částečné nebo celkové neplnění závazků ze Smlouvy a povinnosti k náhradě škody se Společnost zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli (dále jen „Vyšší moc“).
8.2 Za případy Vyšší moci se považují zejména: stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, povstání, zabavení zboží (z moci úřední), embargo, zákaz transferu deviz, zákonný (či jiný úřední) zákaz činnosti, dodávek, výroby, provozu nebo jiného plnění, vztahující se k povinnostem Společnosti dle Smlouvy (či její části), nezaviněná regulace odběru elektrické energie, teroristický útok apod.
8.3 V případě Vyšší moci je Společnost oprávněna pozastavit plnění svých povinností ze Smlouvy, a to po dobu, po kterou trvají okolnosti Vyšší moci, a to, aniž by nastalo prodlení s plněním povinností vyplývajících ze Smlouvy. Termín(y) plnění se pak posouvají o počet dní, po které trvala Vyšší moc.
8.4 Vyšší moc vylučuje (vedle nároku na náhradu škody) též nárok na uplatnění jakýchkoliv smluvních pokut či jiných smluvních či zákonných sankcí, důsledků a odpovědností proti Společnosti.
8.5 Společnost musí bez zbytečného odkladu oznámit Zákazníkovi překážku (Vyšší moc) a její důsledky pro svou způsobilost plnit.
8.6 V případě trvání Vyšší moci po dobu delší než 1 (jeden) měsíc je Společnost oprávněna od Smlouvy odstoupit.
8.7 Povinnosti Zákazníka k řádnému plnění peněžitých závazků se nelze zprostit odkazem na vyšší moc.

9. Sankce

9.1 Zákazník je povinen zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením jakéhokoliv peněžitého závazku (plnění) vůči Společnosti. Zákazník je též povinen zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny Zboží, s jehož převzetím je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení s převzetím tohoto Zboží.
9.2 Zaplacením smluvní pokuty není jakkoli dotčeno právo kterékoliv Smluvní strany vedle smluvní pokuty požadovat případnou náhradu škody – tzn. vylučuje se aplikovatelnost § 2050 NOZ.
9.3 Smluvní pokuta je splatná k výzvě Smluvní strany, které na ni vznikl nárok, a to pak ve lhůtě v této výzvě poskytnuté, nejdříve však do 7 (sedmi) dní ode dne doručení takové výzvy.

10. Zpracování a ochrana osobních údajů

10.1 Společnost se zavazuje, že pokud při své činnosti zpracovává osobní údaje, činí tak vždy v souladu s příslušnými právními předpisy. Zejména v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.b2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
10.2 Společnost proto (v souvislosti se Smlouvami) zejména zpracovává osobní údaje:
 • jejichž zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy nebo smluvních povinností nebo jiných právních povinností Společnosti, které se na Společnost vztahují,
 • k jejichž zpracování subjekt údajů udělil souhlas,
 • jejichž zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.
10.3 Bližší informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou uvedeny na https://eshop.technotrade.cz/ochrana-osobnich-udaju

11. Doručování, komunikace

11.1 Společnost určuje svoje následující e-mailové adresy pro komunikaci: technotrade@technotrade.cz a eshop@technotrade.cz.
11.2 Elektronické zprávy doručené na případné jiné e-mailové adresy není společnost povinna brát na zřetel a působí vůči Společnosti pouze v případě, že to Společnost (písemně) potvrdí.
11.3 Případnou změnu některé z elektronických (e-mailových) adres je povinna Smluvní strana, jíž se změna týká, bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.
11.4 Smluvní strany jsou povinny doručovat písemnosti v listinné podobě na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku nebo na korespondenční adresu, kterou ta která Smluvní strana druhé Smluvní straně prokazatelně sdělila a označila. Případnou změnu některé z těchto adres je povinna Smluvní strana, jíž se změna týká, bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně.
11.5 Písemnosti mohou být doručovány taktéž do datové schránky (zřízené ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů) té které Smluvní strany, a to z datové schránky druhé ze Smluvních stran. V tomto případě se nevyžaduje podpis jednající osoby a autenticita dokumentu je zaručena odesláním z dané datové schránky. Toto právní jednání je rovnocenné (a může nahrazovat) písemnou formu listiny s vlastnoručním podpisem oprávněné jednající osoby.

12. Závěrečná ujednání

12.1 Smluvní strany si výslovně sjednávají, že Smlouva a veškerá práva a povinnosti z ní vyplývající a s ní související se řídí a budou řídit právem (právním řádem) České republiky, a to pak zejména NOZ.
12.2 Smluvní strany si výslovně sjednávají, že pro všechny budoucí případné spory vyplývající či související se Smlouvou si sjednávají příslušnost soudů České republiky. Konkrétně ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanského soudního řádu, sjednávají, že ve věcech sporů vyplývajících ze Smlouvy, resp. týkající se Smlouvy, včetně případných nároků vzniklých v důsledku neplatnosti Smlouvy, jakož i nároků na náhradu újmy (škody) a dalších, bude místně příslušným (jako soud prvního stupně) Okresní soud v Olomouci (případně pro věci zákonem svěřené do pravomoci krajských soudů: Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci).
12.3 Společnost má právo tyto VOP průběžně měnit či doplňovat. Tím však nejsou a nebudou dotčeny Smlouvy vzniklé a uzavřené dle předchozího znění (verze) VOP.
12.4 Zákazník prohlašuje, že se seznámil s těmito VOP, potvrzuje, že si jejich znění důkladně přečetl, tomuto obsahu zcela rozumí a nemá proti němu žádné výhrady. Vzhledem k tomu se zavazuje, že se jimi bude plně řídit.
12.5 V případě, že kterékoli ustanovení těchto VOP snad je nebo se stane neplatným, neúčinným, nezákonným či nevymahatelným, ostatní ustanovení nadále zůstanou platná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné, neúčinné, nezákonné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením platným, účinným, souladným se zákonem nebo vymahatelným nebo alespoň ustanovením s obdobným právním a hospodářským smyslem a účelem.
12.6 Tyto VOP jsou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti: https://www.technotrade.cz/ a https://eshop.technotrade.cz/
12.7 Tyto VOP nabývají účinnosti (platí ode) dne 1. 1. 2023.

Dokument ke stažení

VOP_Technotrade_CZ.pdf

Velikost: 0.241 MB